จังหวัดเชียงรายรายจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 

จังหวัดเชียงรายรายจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 
.
วันนี้(๑๕พ.ย.) ที่วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสิริวัฒโนดม เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย(ธ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี
.
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่า ดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งถวายแด่พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป ในวัดที่เจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าระดับกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีในการทอดผ้าป่า
.
สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เป็นการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของพระสงฆ์ไทย เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนและสังคมไทย
.
โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตรและมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯและของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม ๖-๙ ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี- ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก ซึ่งในการจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้กองทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๗๐,๐๐๐ บาท
////////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ - ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม