จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม โครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” ช่วยเหลือผู้คนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่ม และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

วันนี้ (18 พ.ย.65) เวลา 16.30 น. ณ บริเวณถนนริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการร้านค้ามากกว่า 130 ร้านค้า เข้าร่วม 

โครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “กาดฮิมน้ำกก” เพื่อช่วยเหลือประชาชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนคนในพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดเดิม ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ภายในงานมีจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนคุณธรรม สินค้าทางการเกษตรของผู้ประกอบการชุมชน สินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่ม สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับมากกว่า 130 ร้านค้า ซึ่งแบ่งเป็นโซนแยก ดังนี้ Zone A,C ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม Zone B ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ และ Zone D ประเภทสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจัดแสดงโชว์รถคลาสสิค รวมถึงการบริการล่องเรือแม่น้ำกก ( 600 บาท/รอบ ๆ ละ 6 คน) เป็นเวลา 20 นาที อย่างไรก็ตามตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม "กาดฮิมน้ำกก" จัดทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  โดยวันนี้ (ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันแรก และเป็นวันเปิดตลาด ณ บริเวณถนนริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องการให้จังหวัดเชียงรายสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ อาภรณ์นครเชียงราย โดยรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ขาย ตลอดจนผู้มาจับจ่ายตลาด “กาดฮิมน้ำกก” สวมชุดพื้นเมืองล้านนา เป็นการร่วมกันอนุรักษ์อัตลักษณ์ของเมืองเชียงราย สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม