กตป.ด้านกิจการกระจายเสียง เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการของ กสทช.ยกระดับมาตรฐานการผลิตรายการวิทยุที่จังหวัดเชียงราย

              วันนี้ (22 พ.ย. 65) ที่โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรายโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย รองศาสตราจารย์ (คลินิก) พล.อ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ประจำปี 2565 จัดโดย กตป.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุ ผู้พิการทางสายตา ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย และพะเยา กว่า 200 คน มีเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ กตป. ในการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกระจายเสียง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนดการเตรียมการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาทดลองออกอากาศในปี 2567
              รองศาสตราจารย์ (คลินิก) พล.อ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง เพื่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาของ กตป. จะได้นำไปรวบรวมประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกิจการกระจายเสียงในปี 2565 หลังจากนั้น กตป. จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม