ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่มอบนโยบายให้ข้าราชการในสังกัด อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.ดอยหลวง เน้นย้ำให้ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ต้องเป็นพลังหลักช่วยกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่

ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่มอบนโยบายให้ข้าราชการในสังกัด อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.ดอยหลวง เน้นย้ำให้ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ต้องเป็นพลังหลักช่วยกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่
.
วันนี้(20ม.ค.)นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการทำงานในระดับพื้นที่ที่หอประชุม อ.เวียงเชียงรุ้ง และหอประชุม อ.ดอยหลวง จ.เชียงรายตามลำดับ โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างครบครัน
.
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ กล่าวในที่ประชุมว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบที่บูรณาการให้ทุกหน่วยงานมีการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในระดับหมู่บ้านให้ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมไปถึงนำเสนอความต้องการของประชาชนมาสู่ระดับจังหวัดด้วยกลไกของ กม. ท้องที่ท้องถิ่นต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้
.
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ขอให้หน่วยงานในอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางในพื้นที่ โดยพิจารณาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นแก้ปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาประสบอยู่ในทุกๆเรื่อง ซึ่งเขาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ต้องช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเชียงรายให้ดีขึ้น ให้พ้นจากความยากจน ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกัน 
.
โครงสร้างพื้นฐานเชียงรายจะโตไว เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่จะต้องมีความพร้อม ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ส่วนราชการต้องช่วยกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงรายในอนาคต
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ให้อำเภอเตรียมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโดยมีนายอำเภอเป็น Single Command กำกับดูแลสั่งการการปฎิบัติการป้องกัน PM 2.5 ในพื้นที่ทุกขั้นตอนหากเกินศักยภาพให้รายงานจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนในทันที เร่งวางแผนในการลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ให้อำเภอสำรวจรายชื่อผู้ประกอบอาชีพหาของป่า และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมเสริมสร้างทัศนคติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ให้มีการมอบหมายหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลาดตระเวนป้องกัน และระงับเหตุในพื้นที่ ตั้งเป้าหมายลดการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ให้น้อยลงกว่าเดิมทั้ง 18 อำเภอ การบังคับใช้กฎหมาย กําชับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยทำการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ลักลอบเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชน/เมือง และพื้นที่ริมทางอีกด้วย
.
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขอให้อำเภอในฐานะหน่วยบูรณาการหลักในพื้นที่รวบรวมและประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้เสพผู้ค้าจากทุกหน่วยงานรัฐกำหนดเป็นแผนการป้องกันและปราบปรามปัญหาในรูปแบบบูรณาการ นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายออกจากวังวนเดิมๆ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
.
ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งอาหารลดรายจ่ายในครอบครัว เป็นแหล่งยาสมุนไพรรักษาโรค พึ่งพาตนเองได้
.
"ข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน เลิกเถอะครับการที่ข้าราชการที่ทำตัวเป็นเจ้านาย ส่วนราชการในอำเภอผมอยากให้มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยกันดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการที่อำเภอ สิ่งตอบแทนที่มีค่ามากกว่าเงินก็คือความสุข ความสุขของผมคือการได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนที่เราได้ช่วยเหลือ"นายพุฒิพงศ์
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ - ข่าว
20 มกราคม 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar