อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อโฆษณาในรูปแบบหลากภาษากระตุ้นการขายสินค้าอุตสาหกรรมสู่ตลาดสากล ตามแนวทาง BCG

        วันนี้ (24 ม.ค.66) ที่โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อโฆษณาในรูปแบบหลากภาษา (จีน-อังกฤษ) เพื่อกระตุ้นการขายสินค้าอุตสาหกรรมสู่ตลาดสากล ตามแนวทาง BCG ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการสร้างช่องทางการนำเสนอสินค้า จำนวน 50 ราย เข้าอบรมฯ
         ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีผลิตผลด้านการเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก และมีสถานประกอบการสาขาการเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป ซึ่งมีสัดส่วนการประกอบกิจการประมาณร้อยละ 50 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ สับปะรด เป็นต้น ถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนยังพบปัญหาราคาตกต่ำ จำเป็นจะต้องทำการแปรรูปผลผลิตดังกล่าวโดยเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาด และผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดเชียงราย กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลมาตรฐานสู่สากล เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เป็นตัวอย่างและนำร่องให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการทำตลาด แนวทางการขยายตลาดสู่ผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบกิจการต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar