ปปช.เชียงราย จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          วันนี้ (24 ม.ค. 66) ที่ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบจังหวัดเชียงราย กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นประจำทุกปี ซึ่งนับเป็นปีที่ 11 ของการดำเนินงาน และเป็นปีที่ 6 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไปจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบปัจจุบันนั้น ต้องผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงาน ทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือแบบวัด IT การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือแบบวัด EIT และการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
           นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสาร อย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ให้ได้รับทราบ และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบได้มากขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม