จังหวัดเชียงราย ประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือนโยบายต่างๆ ของส่วนราชการร่วมกัน

          วันนี้ (30 มกราคม 66) ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายวราดิศร อ่อนนุช และนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ประสาน ติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดินในรอบเดือน ตลอดจนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน
          ก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ดีเด่น จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลังจากนั้น เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย “รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัยด้วยพลัง 3 C : Collaborating Communication Coordination” ที่มีผลงานโดดเด่น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอพาน และอำเภอเวียงชัย จากนั้น มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รางวัล และมอบรางวัลโครงการอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการประกันภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ราย 
         จากนั้นที่ประชุมยังได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดเชียงราย และสรุปผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2566 ของผู้บริหารและจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหารือข้อราชการที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม