สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 เตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตามโครงการประชากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต สร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ และกระบวนการทำงาน ของข้าราชการเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมนายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำผู้เข้าประชุมกว่า 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และเครือข่าย  ติดตามประสานงาน  ช่วยเหลือการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  พร้อมกำชับให้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ  ในเวลาอันรวดเร็ว  เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปถึงประชาชน  ให้พร้อมเผชิญเหตุกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤต

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชนสู่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย โดยใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ jic (เจไอซี) สปข 3 เป็นระบบปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะด้านสาธารณภัยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสื่อสารให้ประชาชน  การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ  เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติร่วมกันการรับตัวรับปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมโดยระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยไปสู่ประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม