สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรม “สร้างเครือข่าย ขยายข่าวจริง” พัฒนานักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อแพร่ข่าวจริงออกสู่ชุมชน

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ห้องประชุมกินนรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย นางสุพิน จินดาหลวง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวต้อนรับ ในกิจกรรม “สร้างเครือข่าย ขยายข่าวจริง” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เข้าร่วม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้อาสาสมัคร รวมถึงประชาชนที่สนใจในการประชาสัมพันธ์ ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางการใช้สื่อประเภทบุคคลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ไปสู่ประชาชน ชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากหมู่บ้านและชุมชนออกสู่สังคม โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ด้านการผลิตข้อมูลข่าวสารและฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในการผลิตเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หรือช่องทางสื่อออนไลน์ อย่าง Facebook กลุ่มไลน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่รองรับและสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องและครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บ้านและชุมชน จำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนผ่านกิจกรรม ในรูปแบบ On Ground ทั่วประเทศ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม