พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังปัญหาสำคัญของจังหวัด

วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะเดินทาง และหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามความคืบหน้าโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในหลายประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 จากผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงราย ได้สรุปการคืบหน้าโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนประจำปี 2565 จำนวน 59 โครงการ รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในอํานาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กล่าวว่าขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นทั้งหมด 51 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ และยกเลิกไป 1 โครงการ
ประเด็นที่ 2 จากผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกล่าวว่า จากสถานการณ์ห้ามเผาป่า จากห้วง 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงรายมีจุด Hot Spot ทั้งสิ้น 112 จุดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน แต่มีค่าฝุ่น P.M.2.5 สูงเนื่องจากพบว่ามีการเผาในพื้นที่โล่งของชาวเกษตรกร และเกิดจากการเคลื่อนย้ายของกลุ่มควันของพื้นที่รอยต่อข้างเคียง ทั้งรอยต่อจังหวัด รวมถึงปีนี้มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วยการสื่อสารเชิงรุก รวมทั้งยกระดับปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนใน 3 พื้นที่ ทั้งพื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตร
ด้านผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าทางสาธารณสุขมีการดำเนินการ 3 มาตราการ ประกอบด้วยมาตรการ ที่ 1 ลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพการเฝ้าระวังสถานการณ์สื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพมาตรการ ที่ 2 จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และมาตรการ ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ทุกช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบทุกสถานการณ์
ประเด็นที่ 3 จากผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนสะสม ปี 2565 เดือน 1 เมษายน 2565 ถึง 19 มีนาคม 2566 มีปริมาณ 1,602.2 มิลลิเมตร ซึ่งต่ำกว่าปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ 26.3 มิลลิเมตร คิดเป็น 1.62% ซึ่งโครงการชลประทานเชียงราย ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง ดังนี้ เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำ พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ กําหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เป็นต้น
ทั้งนี้พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กล่าวว่าขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงทุกหน่วยงาน สร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชน ในการเผาป่าและการดูแลตนเองในช่วงฝุ่นควัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง และเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งกล่าวว่าให้ทางจังหวัดเชียงรายจัดทำแผนเตรียมความพร้อมโครงการที่ยังดำเนินไม่แล้วเสร็จที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย ให้รีบดำเนินการและทางคณะผู้ตรวจจะนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar