เชียงราย ประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 ร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

เชียงราย ประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 ร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 

 

วันนี้ ( 17 พ.ย. 66) ที่ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5 จังหวัดเชียงราย

ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ท.)

ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ของจังหวัดเชียงราย 

 

 

ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดเชียงราย มักประสบกับปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคม ทั้งทางบก และทางอากาศ

 

โดยในที่ประชุมได้หารือแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการป้องกันการเกิดมลพิษจากการเผา พร้อมกันนี้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการเตรียมการและประสานในด้านข้อมูล ในการรับมือ รวมถึงการสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลในการสื่อสารและการรายงาน หากมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้อำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้าน รายงานเข้ามายังศูนย์ปฏิบัติการฯ และสร้างช่องทางให้พี่น้องประชาชนที่พบเห็นการเผาประสาน หรือแจ้งข้อมูลเข้ามา  โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารในช่องทางต่างๆ อาทิ สายด่วนปภ. 1784

 

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าฯ จะต้องทำการรวบรวมข้อมูล รวมถึงสรุปสถานการณ์ประจำวัน ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และPm2.5 ให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประสานเครือข่ายสื่อมวลชนในการเผยแพร่ในด้านภารกิจของศูนย์ฯ อีกทั้งด้านการรวบรวมข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ในปีที่ผ่านมาในการจัดการบริหาร การลดปริมาณเชื้อเพลิงหรือวัสดุทางการเกษตร 

 

ในด้านสาธารณสุขต้องมีแผนการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงให้ข้อแนะนำในการป้องกัน หากเกิดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน

รวมถึงในการสนับสนุนนวัตกรรมทางด้านพลังงานในการลดการเผา การนำวัสดุเหลือใช้มาทดแทน การบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่น การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วโดยให้ทาง กอ.รมน. จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานในเรื่องของหมอกควันข้ามแดน การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดเหตุรุนแรง ตลอดจนการสรุปข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการจัดแถลงข่าวให้แก่สื่อมวลชน

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวทิ้งท้ายให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่ประจำศูนย์ฯให้รับผิดชอบภารกิจของตนเองอย่างชัดเจน ปฎิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อช่วยในภารกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟฟ้าและพีเอ็ม 2.5 ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

..............

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar