เชียงรายพร้อมรับมือ “ฝุ่นพิษ” ในรูปแบบ 4 ก “ร่วมแรงร่วมใจสร้างฟ้าใสให้เชียงราย”

วันนี้ 20 พ.ย. 66  ณ ห้องประชุม โรงแรมปุณยมันตรา รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการประชุม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ จังหวัดเชียงรายกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ในการประชุม “สิทธิในอากาศที่สะอาดของคนไทย” ซึ่งทาง นายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้บรรยายถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเน้นการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่เกิดการเผาซ้ำซาก ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมบูรณาการกับอำเภอ รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ในการกำกับการดูแลควบคุม จุดความร้อนในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตรสนับสนุนการไถกลบ การกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา โดยให้หน่วยงานภาคเกษตรเข้ามาช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งให้มีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของชุดลาดตระเวน ร่วมกับการสร้างเครือข่ายบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนดับไฟป่า

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า เชียงรายมีการบริหารจัดการใน รูปแบบ 4ก “ร่วมแรงร่วมใจสร้างฟ้าใสให้เชียงราย” ความหมายของ รูปแบบ 4ก ซึ่ง ก ที่ 1 การเตรียมพร้อม  ก ที่ 2 การทำงาน ก ที่ 3การป้องกัน และ ก ที่ 4 การประชาสัมพันธ์ ในส่วนของการทำงานนั้นจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ แก้ไขให้ จุด Hotspots พื้นที่เผาไหม้ และค่าฝุ่น PM 2.5  ที่เกินมาตรฐานให้ลดลง มีการกำหนดมาตรการและการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และประชุมอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมไฟป่า เพื่อลดผลกระทบจากหมอกควันในที่ซ้ำซาก

“ด้านการประชาสัมพันธ์นั้น มีการสร้างเอกภาพ ในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร สร้างการรับรู้ แรงจูงใจ ความตระหนัก ให้ทุกคนร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างการส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสร้างการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชน ส่วนด้านการป้องกัน มีการผลักดัน กลไกระหว่างประเทศ เพื่อลดภาวะหมอกควันข้ามแดน และกลไกรอยต่อระหว่างจังหวัด ป้องกันเหตุ เช่น การสร้างจิตสำนึก ลาดตะเวน ทำแนวกันไฟ ปลูกป่าเปียก การทำฝาย การอบรม ส่งเสริม การเกษตรปลอดการเผา สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เชื้อเพลิงชีวมวล พร้อมทั้งทำแผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข เช่น ห้องปลอดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ DIY แพทย์ และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แนะนำการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น เพื่อขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างต่อไป”
นายศรัณยู กล่าว
    
//////////

นายอมรเทพ ณ ลำปาง นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ-ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar