องคมนตรี เปิดงาน "มหัศจรรย์ 10+ ชาติพันธุ์ อ.แม่สาย ครั้งที่9”

ช่วงค่ำวันนี้ ( 6 ธ.ค.66 ) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่นๆ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ 10+ ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง 10 ชาติพันธุ์ โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งภายในปีนี้มี 1 กลุ่ม ชาติพันธุ์ และ 2 ประเทศที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์คะฉิ่น ประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดและมีพรมแดนที่ติดต่อและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยลำน้ำหลายสาย จึงทำให้ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยสะดวก ด้วยการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่จากแหล่งพำนักเดิมมายังที่ใหม่ในพื้นที่ ที่สมบูรณ์กว่าเหมาะแก่การหาเลี้ยงชีพ ซึ่งในปัจจุบันอำเภอแม่สายนอกจากคนพื้นเมืองล้านนาแล้ว ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่, ไทลื้อ, ไทเขิน, ไตหย่า, ไท-ยวน, จีนยูนนาน, อาข่า, ลาหู่,ดาราอ้าง , ชาติพันธุ์ลัวะ และปีนี้มี 1 กลุ่ม ชาติพันธุ์ และ 2 ประเทศ ที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์คะฉิ่น พร้อมประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งความหลากหลายชาติพันธุ์เช่นนี้ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าทางการท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้ไปเยือนแม่สายตลอดทั้งปี ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และการวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองแม่สาย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน 

นอกจากนี้ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนหมู่บ้านจำลองของชาติพันธุ์ ที่จัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรม อาหารชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พักอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเน้นสีสันในช่วงกลางวัน ตั้งแต่ เช้าจนถึงตอนเย็น มีการละเล่น งานประเพณีจำลอง การจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ การแพทย์ และยังมีโซนอาหารสี่ภาคและสินค้าชุมชน (OTOP) ที่มีการจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรม อาหารสี่ภาค อาหารพื้นถิ่น ร้านค้าของทางโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ พระดำริ โซนลานขันโตก และเวทีกลางแจ้ง ฯลฯ ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2566 นี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่นๆ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar