กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงราย

       วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2567) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาธิการ ในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นายปารมี ไวจงเจริญ ที่ปรึกษาและกรรมาธิการการศึกษา ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการเสวนาการอภิปรายกลุ่ม “การกำหนดทิศทางและรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย บุคลากร สังกัด อปท. ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดโรงเรียน สอศ. บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน บุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สงฆ์จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม บุคลากร อีกด้วย
        นายโสภณ ชารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาธิการในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ โดยการรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำท้องถิ่น นักวิชการ นักศึกษา มาร่วมระดมความคิดในการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติให้สำเร็จ ในการจัดทำกฏหมายที่เป็นปัญหาในขั้นวิกฤติ คณะกรรมาธิการศึกษาธิการในสภาผู้แทนราษฎร เล็งเห็นว่า วิกฤติการศึกษาครั้งนี้ จะแก้ได้ต้องแก้ทุกองคาพยพ แก้ทั้งระบบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติถือเป็นแม่บท จึงอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาโดยเร็ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านผนึกกำลังเรื่องทำกฏหมาย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นภารกิจสำคัญ อยากให้สังคมรับทราบว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะสำเร็จได้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษานักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
        นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 กล่าวว่า เนื่องจากการศึกษามีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนของประเทศให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างสมดุล มีทักษะจำเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ระบบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกสภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง โดยจัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
       ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้แก่ ดร.เทิดชาติ ชัยพงษ์ รองประธานคณะกรรมการการศึกษา คนที่ 2 นายปารมี ไวจงเจริญ ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการการศึกษา ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานอาวุโส หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเสวนาแนวทางการจัดการศึกษา อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar