ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมหารือยกระดับการ “ชิงเก็บ - ชิงเผา” ด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าแก้ไขปัญหาการเผาอย่างไร้ระเบียบ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

     วันนี้ (2 เมษายน 2567) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการรอบ 9 เดือน ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2566 โปรแกรม 11 การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยกระดับ “ชิงเก็บ - ชิงเผา” เพื่อสะท้อนการดำเนินการไฟป่าจังหวัดเชียงราย โดยมีนายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.วารุณี อิรยวิริยะนันท์ ผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการในระดับชุมชน และเป็นการฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ เกี่ยวกับโอกาสการลดการเผา และการบริหารเชื้อเพลิงด้วยนวัตกรรมการส่งเสริมและขยายผลการดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนร่วมรับฟังความสำเร็จของการปฏิบัติการลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ของจังหวัดเชียงราย ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar