คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย จัดประชุม ครั้งที่ 1/2567 พร้อมลงพื้นที่ อ.แม่สาย ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

วันนี้ ( 14 พ.ค. 67 ) ที่ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  นายอิทธิพล  ช่างกลึงดี  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16  ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567  เพื่อร่วมพิจารณาผลการสอดส่องโครงการที่คณะกรรมการฯ ได้ลงไปสอดส่องโครงการก่อนหน้านี้ และร่วมวางแผนการดำเนินการลงพื้นที่สอดส่องโครงการที่เหลือตามแผนฯ ประจำปี 2567 ในการนี้ช่วงบ่ายนายอิทธิพล  ช่างกลึงดี  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ธ.จ.เชียงราย) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง ของเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 12,193,200 บาท โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบให้เป็นจำนวนเงิน 3,048,200 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,241,400 บาท เพื่อติดตามดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การคัดเลือกแผนงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นกลไกในการสอดส่องการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อันจะทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ไปสู่ประชาชน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar