นายอำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

      เมื่อวันที่ (14 พฤษภาคม 67) นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 และโรงเรียนบ้านโป่งผาลาด หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ 
      นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ พร้อมด้วยจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค-บริโภค สร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า และบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้งและการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 
      จากนั้น มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ คงมา และนายวรากร สิทธิเดชะ ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร. พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจำวัน ร่วมกันอำนวยความสะดวก ช่องทางการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ผลปรากฎดังนี้
1. งานทะเบียนราษฎร จำนวน  60 ราย
2. งานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 66  ราย
3.  งานทะเบียนครอบครัว ทะเบียนทั่วไป จำนวน 8  ราย จดทะเบียนสมรส/หย่า 2  ราย ชื่อตัว/ชื่อสกุล 2  ราย หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม 1 ราย พินัยกรรม 1 ราย คัดรับรองรายการ 2 ราย
4.ลงนามในหนังสือปิดประกาศสำนักงานที่ดินจำนวน 2 ราย
5.ลงนามในหนังสือคัดเลือกบัญชีทหารจำนวน 4 ราย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar