เรือนจำกลางเชียงราย จัดพิธีรับมอบพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เรือนจำกลางเชียงราย จัดพิธีรับมอบพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
.
วันนี้ (15 พฤษภาคม 67) ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ เรือนจำกลางเชียงราย ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
.
ด้วยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรม ได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม อันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมได้รับการอบรมและเสริมสร้างทักษะ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเก็บขยะชายฝั่ง กิจกรรมขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอกท่อระบายน้ำ กิจกรรม Green Justice ยุติธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อม ขึ้นทั่วประเทศ
.
ทั้งนี้โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เรือนจำกลางเชียงรายได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้แก่ต้นยางนา แมคคาเดเมีย และต้นองุ่นบลาซิล แก่ผู้เข้าเข้าร่วมพิธี และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณข้างเรือนจำกลางเชียงราย และแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปลูกในสถานที่ตั้งของหน่วยงานต่อไป


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar