Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง

Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 8 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง นาย วราดิศร อ่อนนุช เป็นประธานเปิด กิจกรรม kick off ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดระหว่างจังหวัดเชียงราย ( อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย ) จังหวัดพะเยา อำเภอแม่ใจ และจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและควบคุมหมอกควันไฟป่าเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งในการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลาย และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลดลง ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนเกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น โดยมีสาเหตุมาจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม แล้วลุกลามเข้าไปในป่าไม่มีการควบคุม และจากสาเหตุอื่นๆ

     นอกจากนี้ ไฟป่ายังเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดวิกฤติปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จากนั้น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้การจัดกิจกรรม kick off ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เพิ่มทักษะของการบูรณาการ การปฎิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม