จังหวัดเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมรอบข้าง เนื่องใน ”วันวิสาขบูชา”

🙏🙏จังหวัดเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมรอบข้าง เนื่องใน ”วันวิสาขบูชา”

.

✨✨โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

.

✨✨วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปรากฏเป็นมงคลที่เกิดขึ้นตรงกันอย่างมหัศจรรย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณของพระพุทธองค์ ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติขององค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยเรียกว่า Vesak Day


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar