TO BE NUMBER ONE เชียงราย จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายแกนนำตัวแทนเยาวชน

ันนี้ 22 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย ค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายแกนนำตัวแทนเยาวชนในการทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนร่วมกับนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสิทธิศักดิ์  อินใจคำหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากร และเครือข่ายแกนนำ To Be Number One จังหวัดเชียงราย จาก 13 อำเภอ 28 โรงเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วม
การฝึกอบรมค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 7 ภายใต้โครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงราย และเครือข่าย ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย สามารถสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนของจังหวัดเชียงราย มีตัวแทนเยาวชนต้นแบบเยาวชนเก่งและดีของจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศติดต่อกัน 13 คน ในระยะเวลา 9 ปีติดต่อกัน ในปี 2566 เยาวชนจังหวัดเชียงรายได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศ 2 คน

โครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2566 มีรูปแบบขยายเครือข่ายและเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ขึ้นทุกปี การจัดกิจกรรม To Be Number One Idol เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน โดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่เป็นแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียน และครอบครัว พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนในหมู่บ้านและชุมชนไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar