เกษตรกรเชียงรายเฮ! องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ดันผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ขายที่ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพฯ

วันนี้ (11 พ.ค.)ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนายการฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.)เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายวิรุฬ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ ร้อยตรีดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นายชาญวัตน์ วิหงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานตลาด อ.ต.ก.พร้อมด้วยเกษตรในพื้นที่อ.เชียงของเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
.
นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนายการฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภารกิจภายใต้โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตลาดอ.ต.ก.จตุจักร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหาร สินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศ ในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า เพื่อให้ลูกค้าชาวไทย และต่างประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรกรคุณภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ขยายตลาดสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติได้
.
รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวต่อไปว่า อ.ต.ก. ได้ใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยใช้การตลาดนำการผลิตยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมสร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ดีมีความโดดเด่นน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาแบรนด์คุณภาพการยกระดับราคาผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรต่อไป
.
สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการปกครอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานโดยวิธีการแปรรูปสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดจน การให้ความรู้ด้านการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพระดับส่งออก และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
/////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว
11 พฤษภาคม 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar